Algemene voorwaarden (AV)
Skischool Salober-Schröcken GmbH
Hochtannberg 10
6767 Warth
(LG Feldkirch
FN 591884)
Versie 11/2022

Algemene informatie
De Skischool Salober-Schröcken GmbH (hierna: "Skischool") biedt haar diensten uitsluitend aan op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (AV). Deze zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de skischool en de personen die van haar diensten gebruik maken (hierna: "klant" en of "gast"), ook wanneer daar niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Andere algemene voorwaarden, in het bijzonder eventuele voorwaarden van de klant, worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze voorkomen in orderbevestigingen, correspondentie, enz. Deze zijn niet van toepassing, zelfs als ze in individuele gevallen niet uitdrukkelijk worden tegengesproken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige contractuele relaties, zelfs als er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen in aanvullende contracten, uitbreidingen en/of toekomstige contracten.

Afwijkingen, wijzigingen, aanvullingen of de (gedeeltelijke) uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn en moeten door beide partijen worden ondertekend. Hetzelfde geldt voor elke verklaring van afstand van de schriftelijke vormvereiste. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder de aandacht van de gast gebracht. Hij erkent dat hij ze gelezen en begrepen heeft en ermee akkoord gaat. Bovendien kunnen ze op elk moment op de homepage van de skischool (www.skischule-salober.com) worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt.

Sluiting van het contract en prijzen
Cursusboekingen kunnen direct bij het kantoor van de skischool, via internet, telefonisch of per e-mail worden gedaan. Het staat de skischool vrij om aanvragen te accepteren of af te wijzen. Alle aanbiedingen van de skischool zijn vrijblijvend.
De boeking of het contract komt tot stand op basis van de schriftelijke boekingsbevestiging per e-mail van de skischool. Bij een overeengekomen aanbetaling komt de overeenkomst pas tot stand na ontvangst van de aanbetaling door de skischool (opschortende voorwaarde).

De contractpartner is in ieder geval de klant, ook als deze voor andere personen heeft (mee)besteld. Meerdere kopers zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de skischool, evenals alle personen die zich bij de overeenkomst hebben aangesloten en/of zich daarbij aansluiten.
De precieze omvang van de diensten wordt telkens uitsluitend in de schriftelijke opdrachtbevestiging vastgelegd. De beschrijvingen geven het geplande verloop van het evenement weer. Wijzigingen kunnen op elk moment optreden als gevolg van externe invloeden, zoals het weer, sneeuwcondities, lawinesituatie, problemen met vervoermiddelen (bijv. kabelbaan- of wegafsluitingen enz.), hoteloverboekingen enz. De skischool heeft het recht om het programma van het evenement aan te passen aan de situatie. Deze omstandigheid geeft de gast niet het recht om aanspraken van welke aard dan ook te doen gelden, in het bijzonder niet om kosteloos te annuleren of om de prijs te verlagen.

Er zijn minimum- en maximumaantallen deelnemers voor bepaalde evenementen. Deze kunnen worden opgevraagd bij de boeking/registratie of zijn te vinden in de programmabeschrijvingen. De skischool behoudt zich het recht voor om na de uiterste inschrijfdatum te beslissen of een evenement doorgaat of geannuleerd moet worden. In geval van annulering worden de deelnemers hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemers kunnen geen enkele aanspraak maken op welke rechtsgrond dan ook jegens de skischool. Met instemming en toestemming van alle deelnemers kan het programma indien nodig worden aangepast (bijv. door het verminderen van diensten of het verhogen van vergoedingen). De gast heeft echter geen recht op een dergelijke aanpassing, noch op een uitbreiding van de diensten van de skischool (bijv. evenement, cursus, enz.).

De gast heeft geen recht op annulering, opzegging en/of terugtrekking. De enige uitzonderingen hierop zijn afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (bijv. annulering) alsmede dwingend wettelijke annulerings-, opzeggings- en/of herroepingsrechten. In het geval van eindverbruikers zijn in het bijzonder de annuleringsrechten van § 3 van de Oostenrijkse Wet op de Consumentenbescherming (KSchG) van toepassing. Als een boeking wordt gedaan via verkoop op afstand, d.w.z. per telefoon, fax, e-mail of internet, heeft de klant als consument in de zin van de wet op de consumentenbescherming een wettelijk recht op annulering binnen 14 dagen in de zin van de wet inzake verkoop op afstand en buiten verkoopruimten (FAGG). Indien de klant vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de bestelde diensten wil beginnen, is de skischool tegelijkertijd gerechtigd onmiddellijk met de werkzaamheden en diensten te beginnen. De klant is zich ervan bewust, dat hij daarmee het herroepingsrecht volgens de FAGG verliest en dat alle contractuele bepalingen onmiddellijk na aanvaarding van het contract rechtsgeldig worden.

Prijzen/Betaling
De prijzen in de boekingsbevestiging zijn van toepassing. Eventuele kosten voor geldtransacties (bijv. overschrijvingskosten, bankkosten, enz.) zijn voor rekening van de klant. Voor credit- en debitcards gelden de respectieve voorwaarden van de kaartmaatschappijen.
De in catalogi, brochures, prijslijsten, op de homepage etc. vermelde prijzen zijn altijd vrijblijvend en niet-bindend, tenzij in afzonderlijke gevallen uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Ook prijzen voor nabestellingen, bijbestellingen enz. zijn niet bindend en de skischool behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te passen in geval van duidelijke en begrijpelijke rekenfouten.

Het staat de skischool vrij om zonder opgaaf van redenen voorschotten, gedeeltelijke betalingen of aanbetalingen op de vergoeding te eisen en te factureren. Zolang voorschotten, termijnen of aanbetalingen niet zijn voldaan en/of zekerheden niet zijn gesteld, is de skischool ontslagen van haar verplichting tot het verlenen van (verdere) diensten.
Tenzij anders is overeengekomen, dient na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging een aanbetaling van minimaal 50% van het totale orderbedrag te worden voldaan. De aanbetaling dient tijdig te worden voldaan, zodat deze uiterlijk drie bankwerkdagen voor aanvang van de cursus op de rekening van de skischool is bijgeschreven. Het volledige resterende cursusgeld moet voor aanvang van de cursus worden betaald. Bij online boekingen kan het cursusgeld alleen per creditcard (Mastercard en Visa) of onmiddellijke overschrijving worden betaald. Bij overeenkomsten die direct ter plaatse worden afgesloten, moet het cursusgeld bij het kantoor van de skischool worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOOKING op je creditcardafschrift. Het domein waar je je betaling invoert en verwerkt, is eigendom van en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support(at)payyo.ch voor alle vragen over je creditcardbetalingen en terugboekingen.

De skischool is gemachtigd de gast elektronische facturen te sturen. De gast gaat uitdrukkelijk akkoord met het elektronisch verzenden van facturen door de skischool. De klant dient ervoor te zorgen, dat de factuur door de skischool elektronisch per e-mail naar het opgegeven e-mailadres kan worden verzonden en dat de technische uitrusting, zoals filterprogramma's, firewalls enz. overeenkomstig wordt aangepast. Eventuele geautomatiseerde elektronische antwoorden aan de skischool (bijv. afwezigheidsmeldingen enz.) worden niet in aanmerking genomen en vormen geen belemmering voor een geldige levering.

In geval van te late betaling wordt een vertragingsrente van 6% per jaar in rekening gebracht. Bovendien moet de skischool worden vergoed voor aanmaningskosten (5% van het openstaande bedrag, maar ten minste € 20,00) en de noodzakelijke en passende kosten in verband met de juridische of gerechtelijke handhaving van haar vordering. Het vorderen van verdere schade veroorzaakt door verzuim blijft voorbehouden. In geval van betalingsverzuim, zelfs met slechts een gedeeltelijke betaling, gaan alle vergoedingen, kortingen, rabatten, inhoudingen, enz. volledig verloren - ook met betrekking tot alle reeds gedane of later te doen betalingen en openstaande gedeeltelijke betalingen.
In geval van betalingsverzuim heeft de skischool het recht om betaling te eisen van alle vorderingen voor reeds geleverde diensten uit lopende zakenrelaties met de klant. Bij een termijnovereenkomst treedt bij verzuim een datumverlies op, zodat het openstaande totaalbedrag onmiddellijk opeisbaar is, en de skischool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor door de deelnemer geïnitieerde omboekingen verwerkingskosten van € 25,00 in rekening te brengen.
Binnenkomende betalingen worden eerst verrekend met aanmanings-/incassokosten, vervolgens met de gemaakte rente en vervolgens met de oudste vordering. Dit geldt ongeacht een eventuele afwijzing van de betaling door de klant.
De skischool is niet verplicht vreemde valuta te accepteren. Indien de skischool vreemde valuta accepteert, draagt de klant alle daaraan verbonden kosten, zoals onkosten, vergoedingen, enz.
De klant is niet gerechtigd betalingen - om welke reden dan ook - in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen, tenzij de tegenvorderingen uitdrukkelijk door de skischool zijn erkend of wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank.
De klant is niet gerechtigd vorderingen en rechten uit de contractuele relatie met de skischool over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de skischool; indien tegen een factuur van de skischool niet binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt, wordt deze in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.

Wederzijdse rechten en verplichtingen
De groepsindeling voor skilessen wordt uitgevoerd door de skischool. Mocht tijdens de cursus een andere indeling van de deelnemer noodzakelijk zijn, dan moet de klant deze beslissing accepteren. Deelname aan cursussen en/of andere door de skischool georganiseerde evenementen onder invloed van alcohol of drugs geeft de skischool eveneens het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

Terugtrekkings- en annuleringskosten
De klant heeft het recht om zich eenzijdig terug te trekken uit het contract en dus de boeking te annuleren, ongeacht of er redenen zijn. In dat geval is de skischool gerechtigd de klant de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:

  • Annulering tot de 30e dag voor aanvang van het evenement € 25,00
  • Annulering 29e dag - 15e dag 50% van de totale kosten (minimaal € 25,00)
  • Annulering 14e dag - 01e dag 100% van de totale kosten (minimaal € 25,00)

In geval van niet-aankomst zonder voorafgaande kennisgeving, verlate aankomst en vervroegd vertrek, 100% van de totale vergoeding (minimaal € 25,00).
Indien de skischool 100% van de overeengekomen totale vergoeding in rekening wordt gebracht, brengt de skischool in mindering wat zij heeft bespaard als gevolg van het niet gebruiken van haar serviceaanbod of wat zij heeft ontvangen door andere bestellingen. De klant draagt de bewijslast van de besparing. een annulering moet schriftelijk per e-mail worden gedaan naar info@skischule-salober.at.
Als er op het moment van de annulering al kosten zijn gemaakt die de aanbetaling of het annuleringsbedrag overschrijden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de gast. eventuele verdere aanspraken (bijv. boetes, schadevergoedingen, enz.) blijven hierdoor onaangetast en worden bovendien in rekening gebracht bij de skischool. om eventuele annuleringskosten te dekken, wordt de klant aangeraden een passende annuleringsverzekering af te sluiten.

De skischool heeft het recht om zich eenzijdig en zonder opgaaf van redenen terug te trekken uit het contract en dus de boeking te annuleren tot de 30e dag voor aanvang van het evenement. In deze gevallen kan de klant geen enkele aanspraak maken op welke rechtsgrond dan ook jegens de skischool.

Bovendien heeft de skischool te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen om gewichtige redenen, zonder inachtneming van termijnen en/of data (annulering / opzegging). Een gegronde reden wordt met name geacht aanwezig te zijn, wanneer de klant wezenlijke contractuele verplichtingen niet nakomt, in gebreke is met betaling (ook bij gedeeltelijke, voorschotten en/of aanbetalingen), wanneer hij op verzoek van de skischool geen gedeeltelijke, voorschotten en/of aanbetalingen doet, wanneer een insolventieprocedure wordt geopend tegen het vermogen van de klant of wanneer een dergelijke procedure niet wordt geopend wegens gebrek aan vermogen om de kosten te dekken, wanneer de klant niet de medewerking verleent die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement, wanneer de uitvoering van het evenement onmogelijk of onuitvoerbaar is ten gevolge van wettelijke of officiële verboden of maatregelen of andere omstandigheden waarop de skischool geen invloed heeft. maatregelen of andere omstandigheden waarop de skischool geen invloed heeft, de uitvoering van het evenement onmogelijk, aanzienlijk moeilijker of economisch onrendabel wordt, de uitvoering van het evenement niet zonder risico mogelijk is, de klant de voorschriften van de skischool ernstig of herhaaldelijk overtreedt, de goede gang van zaken bij de skischool en/of de evenementen verstoort of in gevaar brengt, wanneer bij evenementen van de skischool het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, wanneer de klant door zijn roekeloosheid, onattent, beledigend of anderszins grovelijk onbehoorlijk gedrag van de klant jegens de andere gasten en/of het personeel van de skischool de bijeenkomst onaangenaam maakt of zich jegens deze personen schuldig maakt aan een inbreuk op eigendom, goede zeden of lichamelijke veiligheid die strafbaar is, indien de klant besmet is met een besmettelijke ziekte of een ziekte die langer duurt dan de duur van de overeenkomst of anderszins hulpbehoevend wordt, alsmede in alle gevallen van overmacht (bijv. weerssituatie, staking, enz.). (bijv. weersomstandigheden, staking, oorlog, epidemie of pandemie, natuurverschijnselen, enz.)

Als er publiekrechtelijke regels zijn die het onmogelijk of economisch niet haalbaar maken of aanzienlijk bemoeilijken om de boeking uit te voeren in de vorm die was voorzien op het moment van aanmelding (bijvoorbeeld als gevolg van epidemieën of pandemieën), behoudt de skischool zich het recht voor om van de overeenkomst af te zien of om de boeking of het evenement te wijzigen. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In ieder geval kan de klant geen aanspraak maken op gemaakte kosten of andere aanspraken - om welke juridische reden dan ook - jegens de skischool.

In het algemeen kan de klant in geval van annulering of opzegging door de skischool geen aanspraken van welke aard dan ook maken, in het bijzonder geen schadeclaims tegen de skischool, en als de annulering plaatsvindt om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, heeft de skischool het recht om betaling te eisen van ten minste het bedrag van de annuleringskosten voor niet-aankomst. Verdere aanspraken, in het bijzonder schadeclaims, worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Gebrek aan vereisten
Iedereen die fysiek fit is of aan de eisen kan voldoen, kan aan de aangeboden programma's deelnemen. De diensten van de skischool kunnen hoge eisen stellen aan het materiaal, de lichamelijke conditie en de skitechniek van de klant op elk niveau (ability level). Iedere klant wordt daarom verzocht alleen met een goed onderhouden sportuitrusting en de gebruikelijke voorgeschreven (veiligheids)uitrusting aan de geboekte diensten deel te nemen en zijn eigen kunnen realistisch in te schatten.

De klant wordt erop gewezen dat het niet dragen van een helm in geval van letsel kan worden beschouwd als medeplichtige nalatigheid van de klant, daarom wordt de klant geadviseerd een helm en andere voor de geboekte dienst aanbevolen veiligheidsuitrusting te dragen (bijv. lawineveiligheidsuitrusting voor skiën in open terrein) Als een deelnemer niet in staat is aan de eisen en voorwaarden te voldoen, heeft de skischool het recht hem uit te sluiten van het evenement in het belang van de algemene veiligheid en de veiligheid van de deelnemer zelf. In dit geval heeft de skischool het recht om betaling te eisen ter hoogte van de annuleringskosten voor het niet aankomen.

Prestatieverstoringen

Alle gebeurtenissen die leiden tot een onderbreking van de dienstverlening en die niet binnen de sfeer van de skischool vallen, moeten worden toegerekend aan de sfeer van de klant. Alleen omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de dienstverlening en beïnvloedbaar zijn door de klant, vallen binnen de sfeer van de skischool.
Als gevolg van storingen in de dienstverlening, die zijn toe te schrijven aan de sfeer van de klant, moet een aanpassing van de vergoeding plaatsvinden. In dergelijke gevallen heeft de skischool het recht aanspraken te maken, in het bijzonder compensatie voor vrije capaciteit (vacatures), niet uitgevoerde werkzaamheden, winstderving, enz.

De prestatieplicht van de skischool wordt opgeschort zolang de klant een betalingsachterstand heeft, ook ten opzichte van andere verplichtingen en plichten die jegens de skischool bestaan.
In geval van latere onmogelijkheid heeft de skischool het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst.Garantie / aansprakelijkheidDe klant is jegens de skischool aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, ongeacht de schuld.

Garantie- en schadeclaims van de klant tegen de skischool zijn in elk geval beperkt tot de factuurwaarde, behoudens dwingende wettelijke bepalingen, en de klant moet het bewijs leveren dat de schade te wijten is aan de schuld van de skischool.
Indien en voor zover de klant aanspraak kan maken op verzekeringsuitkeringen voor schade waarvoor de skischool verantwoordelijk is, verplicht de klant zich voorrang te geven aan het gebruik van deze verzekeringsuitkering.

De instructies van de skischool moeten strikt en nauwkeurig worden opgevolgd. Ondanks zorgvuldige planning en zorgvuldigheid kunnen ongelukken, schade enz. niet volledig worden uitgesloten. Elke beweging in de bergen houdt een risico in. Van elke deelnemer wordt een aanzienlijke mate van voorzichtigheid, voorzichtigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid gevraagd. Met de aanmelding of boeking bevestigt de gast uitdrukkelijk zijn eigen verantwoordelijke gedrag en aanvaardt het risico dat met de boeking gepaard gaat, en de skischool is alleen aansprakelijk voor schade - tenzij dwingende wettelijke voorschriften anders bepalen - in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag. De aansprakelijkheid van de skischool voor licht nalatig gedrag is uitgesloten. Aansprakelijkheid jegens zakelijke klanten voor grove nalatigheid is eveneens uitgesloten.

De skischool sluit elke aansprakelijkheid uit voor het gedrag van externe personen, zoals externe organisatoren, andere gasten, kabelbaanmedewerkers, etc. Elke andere schadevergoeding, in het bijzonder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, vermogensschade van derden en gederfde winst, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn die het tegendeel bewijzen.
Alle uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor vorderingen tegen werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de skischool wegens door hen aan de klant toegebrachte schade. 6 maanden is de termijn voor het indienen van garantieclaims en/of schadeclaims door de klant. In het geval van garantieclaims begint deze verjaringstermijn vanaf de levering van de dienst of gedeeltelijke dienst, in het geval van schadeclaims vanaf de kennis van de schade en de veroorzakende partij. Schadeclaims verjaren in elk geval een jaar na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim (absolute verjaringstermijn).

Verzekering
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat gasten niet (mee)verzekerd zijn door de skischool. Gasten worden daarom sterk aangeraden om zelf een (voldoende) verzekering af te sluiten, in het bijzonder een ongevallenverzekering (bijv. voor redding, ongevalskosten etc.). We raden ook aan een reisverzekering af te sluiten die annulering, verlate aankomst of inkorting dekt. Als derden (bijv. agenten, hotelexploitanten, enz.) de verzekering afsluiten, is het essentieel om ervoor te zorgen dat de skischool of zijn plaatsvervangers ook in de verzekering zijn opgenomen. Als alternatief is het mogelijk om sponsor te worden van de Vorarlberger Mountain Rescue Service. De relatief lage premie omvat in ieder geval de bergkostenverzekering, die wereldwijd geldig is.

Inhoud van het online aanbod
De skischool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de skischool met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de skischool.
Alle aanbiedingen van de skischool zijn vrijblijvend en niet-bindend. De skischool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Gebruik van gegevens/vertrouwelijkheid/copyright
De skischool is gemachtigd om persoonlijke gegevens van de klant of van de deelnemers te verwerken, zoals voornaam/namen, achternaam, geslacht, academische graad, geboortedatum en -plaats, bedrijf, bedrijfsnaam, bedrijfs- of handelsregisternummer, adres, factuuradres, legitimatiebewijs, nationaliteit, beroep/branche, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, binnen de grenzen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het doel van de contractuele relatie. De klant garandeert dat alle noodzakelijke maatregelen, in het bijzonder in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden genomen. Gegevensbeschermingsvoorschriften (bijv. GDPR, DSG etc.), zoals toestemmingsverklaringen van de betrokkenen, zijn genomen.

De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het World Wide Web voor iedereen toegankelijk is en in het bijzonder dat misbruik niet kan worden uitgesloten, wat betekent dat onbevoegde toegang tot gegevens en informatie door derden niet kan worden uitgesloten. De klant kan hieraan en aan de daarmee samenhangende (negatieve) gevolgen geen aanspraken op schadevergoeding en/of garantie jegens de skischool ontlenen.
De klant verklaart zijn uitdrukkelijke, onherroepelijke toestemming, dat de skischool kopieën, afbeeldingen, foto's, video's enz. van de klanten en de evenementen mag maken en deze voor operationele doeleinden, in het bijzonder voor marketingdoeleinden (bijv. als referentie) mag gebruiken, gebruiken en publiceren. Alle afzonderlijke diensten van de skischool (bijv. documenten over evenementen, afbeeldingen, presentaties, drukwerken enz. Voor elk gebruik en elke verwerking, in het bijzonder het doorgeven, verveelvoudigen, openbaar maken en beschikbaar stellen, inclusief het kopiëren van uittreksels, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de skischool vereist.

Referenties en links
De skischool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of garantie voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de skischool liggen. De klant vrijwaart de skischool in dit opzicht volledig; deze bepaling is mutatis mutandis ook van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de skischool en op vermeldingen van derden in door de skischool opgezette gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten enz.

Plaats van nakoming, rechtskeuze en bevoegde rechtbank
De plaats van nakoming voor alle diensten is 6767 Warth en de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de bevoegde rechtbank voor A-6767 Warth. Bovendien heeft de skischool het recht rechtsvorderingen in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank van de klant en is de overeenkomst uitsluitend onderworpen aan Oostenrijks recht - ook bij bestellingen of boekingen in of vanuit het buitenland - met uitsluiting van de IPRG, de verwijzingsnormen en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Slotbepalingen
De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde reisdocumenten. De klant en/of de reizigers zelf zijn verantwoordelijk voor de naleving van de reisvoorschriften en eventuele gezondheidsvoorschriften, en de klant is verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de naam, het afleveradres, het factuuradres, het e-mailadres, etc., bij gebreke waarvan de levering op het bekende adres van kracht wordt.
Elektronische gegevensoverdracht (bijv. per e-mail) of fax is ook voldoende om te voldoen aan de vereiste van de overeengekomen schriftelijke vorm, en de klant verplicht zich om alle rechten en plichten die voortvloeien uit dit contract over te dragen aan eventuele rechtsopvolgers.

De klant doet afstand van het recht om het contract te betwisten - op welke rechtsgronden dan ook - in het bijzonder op grond van dwaling, contractvervalsing en vermindering met meer dan de helft, of om verweren aan te voeren - op welke rechtsgronden dan ook, in het bijzonder op de bovengenoemde rechtsgronden.De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met consumenten in de zin van de wet op de consumentenbescherming (KSchG), voor zover wettelijke bepalingen niet voorzien in andere dwingende bepalingen.Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractpartijen verplichten zich om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die het beoogde economische doel zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook voor eventuele contractuele hiaten.